Indicadors per a mesurar la circularitat en l'edificació - GBCe

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat participa amb el capitulo del consum de l'aigua en aquest informe coordinat pel Green Building Council Espanya (GBCe) en col·laboració amb el grup de Treball de Economia Circular de CONAMA.


Barcelona, 1 d'octubre


Seguint la màxima “el que no es pot mesurar, no es pot millorar”, un dels primers objectius plantejats en l'informe, va ser el de proposar una sèrie d'indicadors sobre la circularitat de l'edificació. Aquesta posició va en línia amb la Comunicació de la Comissió Europea, denominada "Oportunitats Per a Un Ús Més Eficient Dels Recursos En El Sector De la Construcció, COM(2014) 445.


Perquè els professionals, els responsables polítics i els inversors de tota la UE puguin utilitzar els aspectes relacionats amb el cicle de vida, es requereixen dades empíriques, fiables, transparents i comparables que, al seu torn, han de basar-se en indicadors clars sobre el comportament dels edificis, tenint en compte els objectius dels diversos requisits públics i privats.


Si bé els diferents sistemes nacionals i comercials poden tenir motius per a diferir lleugerament en els seus enfocaments (per exemple, materials específics o consideracions climàtiques), ha d'establir-se un marc comú d'indicadors clau centrats en els aspectes més importants dels impactes ambientals. Aquests indicadors permetran la comparabilitat i proporcionaran als consumidors i als responsables polítics un accés més fàcil a informació fiable i coherent.


En aquesta edició s'ha aprofundit en els diferents indicadors de la mà d'experts en els diferents camps que es toquen. D'altra banda, el mateix debat iniciat ja en 2018 ha portat a la creació de nous indicadors, sovint evolucionant a partir d'indicadors esbossats en 2018.


S'ha restringit l'àmbit de treball a l'edificació i deixat l'urbanisme fora, ja que s'ha convingut que aquest treball estarà reflectit en l'Estratègia Local Cap a l'Economia Circular, a publicar en breu per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, els qui ja han treballat profundament sobre l'àmbit d'Urbanisme i Economia Circular. En la present edició, s'ha continuat estructurant els indicadors en dos grans grups, i s'ha deixat com a marc estratègic l'Anàlisi de Cicle de Vida, al qual molts indicadors fan referència.


Descàrrega Informe: Aquí

1 view0 comments