Entrevista a Sergio Martos Rosillo de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya

L'expert va parlar sobre els sistemes ancestrals per a la gestió de l'aigua a Iberoamèrica i els seus beneficis per als reptes globals com l'emergència climàtica. D'aquesta manera, UNESCOSOST fa el llançament de la seva sèrie de podcast interactiu, en la qual busca divulgar la ciència al voltant de la sostenibilitat.


Barcelona, 8 de febrer


El passat 11 de desembre de 2020, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat va realitzar el llançament de la Convocatòria sobre Bones Pràctiques en Hidrotecnologies Ancestrals per a l’ Emergència Climàtica. Un projecte que busca revaloraritzar el patrimoni cultural immaterial dels pobles originaris.


En el marc d'aquesta convocatòria, convidem a Sergio Martos Rosillo de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya amb qui busquem ampliar els conceptes relacionats amb Ecotecnologies Ancestrals i destacar el seu treball al voltant del projecte "Sembra i Collita d'Aigua en Àrees Naturals Protegides".


Quines són les característiques més representatives dels sistemes ancestrals per al maneig d'aigua a Iberoamèrica?


La diversitat de sistemes de gestió de l’aigua a Iberoamèrica és molt amplia, per la qual cosa les seves característiques també ho son, i en especial, en les zones amb condicions àrides i semiàrides. Existeixen sistemes de gestió d’aigua mil·lenaris que permeten recollir l’aigua de la pluja de les teulades i emmagatzemar-la en cisternes. Sistemes que capten i canalitzen les escasses aigües d'escorrentia que es produeixen durant les tempestes en una àrea extensa i la concentren en una àrea més reduïda, on es conreen espècies que requereixen d’una major demanda d’aigua a la que es dóna en condicions naturals. Hi ha multitud de zones humides, denominades genèricament com "bofedales", on l’ésser humà fa servir l’aigua des de temps immemorials. És el cas de molts bofedales altoandinos, cap a on es deriven les aigües de les glaceres (nevados) a fi d'augmentar la superfície de pastures dels camèlids, mitjançant complexes xarxes de canals excavats a l'aiguamoll i coneguts com a "camellones".


Quan aquests aiguamolls són utilitzats per a l'agricultura es construeixen nombrosos canals i s'amuntega la terra extreta entre els canals donant lloc als camps elevats, també coneguts com waru-waru, al Perú, canals Zenú, a Colòmbia, o suka-kollus, a Bolívia.

També hi ha altres sistemes igual de complexos que capten l'aigua de la pluja, la dels rierols i la de les fonts o deus i l’infiltren al subsol per emmagatzemar-la temporalment en els aqüífers. Aquesta aigua infiltrada (sembrada) es recull, és a dir, es recull temps després durant els períodes secs. Per a la seva captació s'utilitzen pous, galeries subterrànies, o bé, es pren directament de les deus o dels rius que s'alimenten d'aquest procés de recàrrega ancestral d'aqüífers. Nosaltres ens hem centrat en l'estudi d'aquests últims sistemes, coneguts a Sud-Amèrica com a sistemes de Sembra i Collita d'Aigua.


Com a característiques generals es poden assenyalar l'ús de materials locals per a la seva construcció; que són sistemes adaptables a les condicions canviants, amb requeriments energètics mínims, atès que la majoria funcionen amb la força de la gravetat; que utilitzen el poder autodepurador de terra i el dels ecosistemes associats; i que a més de generar beneficis econòmics augmenten la biodiversitat. Són sistemes que afavoreixen la cohesió social, atès que requereixen de la implicació del col·lectiu i que milloren les condicions de vida de la població. Són sistemes que porten operatius més de mil anys, que han permès superar importants crisis climàtiques i socials. Per tant, són exemples vius de resiliència, dels quals, des de l'àmbit de la ciència i la gestió, tenim molt, molt, que aprendre.Fotografia 1: Autor, Diego Aranibar Esteve / Iniciativa Mas Aigua.

Fotografia 1. Descripció:

Manteniment de canals d'infiltració d'aigua en un bofedal altoandino a la localitat de Turuna, Comuna de Colchane, Regió de Tarapacá (Xile). Aquests enormes aiguamolls són mantinguts per les comunitats aimares, augmentant, mitjançant canals d'infiltració d'aigua l'extensió d'aquestes zones de pastura i la capacitat de regulació d'aquests sistemes que descarreguen lentament l'aigua infiltrada del desglaç dels nevats per mantenir el cabal de deus i rius situats aigües avall.


Com valora el coneixement sobre elles en l'actualitat i sobretot la seva possibilitat de ser replicades en diferents contextos per atendre l'emergència climàtica?


La investigació d'aquestes tècniques ancestrals de maneig de l'aigua està en els seus inicis. Per investigar aquests sistemes es requereix d'equips de treball interdisciplinaris i multidisciplinaris que han de disposar d'expertes i experts en antropologia, arqueologia, paleoclimatologia, ecologia, hidrogeologia, hidrologia, agronomia i enginyeria forestal, entre d'altres. Només així es pot arribar al seu coneixement integral.


Des del punt de vista de la meva especialitat, la hidrogeologia, podem dir que està gairebé tot per fer. Actualment s'està començant a investigar la capacitat de regulació hídrica dels extensos bofedales altoandinos i dels waru-waru, on el maneig de l'aigua realitzat permet l'agricultura, la ramaderia i la recàrrega d'aqüífers, a més de prestar importants serveis ecosistèmics. La investigació de les amunas peruanes i de les sèquies de "careo" de Sierra Nevada, al sud d'Espanya, ha confirmat l'eficiència i l'antiguitat mil·lenària d'aquest sistema d'ús conjunt d'aigua superficial i subterrània i de recàrrega d'aqüífers de muntanya. L'efecte de regulació del cabal dels rius on s'utilitzen aquests canals ja s'ha pogut demostrar en les escasses conques hidrològiques on ha estat investigat. Les qochas o albarradas d'infiltració, els tapis andins i molts altres sistemes de Sembra i Collita de l'Aigua estan començant a ser monitoritzats per demostrar la seva eficiència hidrològica com a sistemes de regulació hídrica.


Una altra investigació crucial, a la qual s'hauria de prestar molta més atenció, és la dels efectes de regulació hídrica que proporcionen els sistemes tradicionals de regadiu. Els regadius tradicionals irrigats per gravetat disten molt de ser ineficients, tal com ens han fet creure. Els excedents de reg d'aquestes zones agrícoles presenten aigua de bona qualitat, lliure de fertilitzants artificials i sense organismes patògens, gràcies a l'ús d'adobs naturals i el poder autodepurador de terra i dels aqüífers. Aquesta aigua recàrrega dels aqüífers i causa de la seva escassa velocitat en el medi subterrani alimenta els rius i els deus de forma contínua. D’aquesta manera aconsegueix que aquests no deixin de rajar, fins i tot, durant els dràstics períodes de sequera. Això ja ho sabien els nostres avantpassats. Les andeneries dels Andes o els cultius en terrasses de Sierra Nevada, presenten als seus peus nombroses deus i rius de cabal continu i d'aigües cristal·lines que són prova d'això.


Lamentablement, en països com a Espanya, l'Administració incentiva la transformació de zones de regadiu tradicional en zones de regadiu localitzat, contribuint a assecar rius i deus associats, a perdre el nostre patrimoni cultural i paisatgístic i a perdre tot el coneixement adquirit per les comunitats locals després de milers d'anys d'observació de la natura. És la nostra tasca com a científics la de revertir aquesta situació i la d'aprofitar tot aquest saber ancestral per millorar el coneixement de la nostra societat.Fotografia 2: Autor, Sergio Martos Rosillo de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya

Fotografia 2. Descripció:

Detall del cabal derivat per la sèquia de Mecina del riu Gran de Bérchules, a la cara Sud de Sierra Nevada, a Granada (Espanya). Tot aquest cabal és utilitzat exclusivament per a la seva recàrrega en els aqüífers de vessant d'aquesta muntanya. L'aigua infiltrada manté deus, augmenta el cabal dels rius en les èpoques seques, i permet l'abastament de la població local i les seves activitats agrícoles i ramaderes.


Respecte a la replicabilitat d'aquests sistemes, la seva àmplia varietat permetrà reproduir a gran escala a gairebé tot tipus d'ambients. Camps elevats existeixen a 4000 m s.n.m. i a pocs metres d'altitud. Hi ha sistemes de maneig de l'aigua específics per a zones en pendent i altres per zones planes. Uns requereixen de substrats de baixa permeabilitat i altres de zones molt permeables. La seva rèplica és possible i necessària, de fet, Perú ja ho està fent a través del programa Serra Blava. Aquest país compta, a més, amb una llei pionera per a la recuperació de costos dels serveis ambientals, amb la qual es recapten partides econòmiques que permeten recuperar i replicar aquestes formes de maneig de l'aigua ancestrals. S'incrementa així la qualitat i la quantitat d'aigua disponible, millorant les condicions de vida de la població i contribuint, al mateix temps, a fixar la població local i a reduir l'abandonament del medi rural.


Amb major freqüència sorgeixen projectes que busquen entendre d'una millor manera aquests sistemes ancestrals, de quina manera podem coordinar totes aquestes iniciatives de manera que hi hagi un sector ampli i potent capaç d'incidir en el sector?


Consulta la resposta a aquest àudio:


Quins són els elements que voldries destacar de la Xarxa "Sembra i Collita d'Aigua en Àrees Naturals Protegides"?

Les Xarxes Temàtiques del Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament són associacions de grups de recerca d'entitats públiques o privades i empreses dels països membres d'aquest programa, on les activitats científiques o tecnològiques estan relacionades dins d'un àmbit comú d'interès. El seu objectiu és el d'intercanviar coneixement entre grups de R + D i el de potenciar la cooperació com a mètode de treball.


La nostra Xarxa, "Sembra i Collita de l'Aigua en Àrees Naturals Protegides", queda inclosa en l'àrea de Desenvolupament Sostenible. Es va formar a l’any 2019 i té com a objectius fonamentals els següents:

1) Recopilar i analitzar críticament els diferents mètodes de Sembra i Collita de l'Aigua (SyCA) i els sabers ecològics associats de les comunitats locals que els van desenvolupar.

2) Valorar l'eficiència, la resiliència i el potencial de la SyCA com a mesura d'adaptació al Canvi Climàtic.

3) Potenciar l'intercanvi de coneixement tecnològic, la difusió i la replicabilitat de les diferents tècniques de SyCA.

4) Promoure una millor gestió de l'aigua, fer propostes sociopolítiques que permetin als governants i planificadors de l'aigua conservar, recuperar i desenvolupar la SyCA en els seus respectius territoris.

5) Desenvolupar i enfortir un notable grup de recerca multidisciplinari, obert i divers en què es fomenti la transdisciplinarietat.Fotografia 3: Autor, Sergio Martos Rosillo de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya

Fotografia 3. Descripció:

Detall d'una de les zones on s'aboca l'aigua de la sèquia de Mecina per a la seva infiltració als aqüífers de vessant. En aquestes zones de gran capacitat d'infiltració, denominades localment com "calaeros" o "avencs", es recarrega tot el cabal abocat des de la sèquia de acarament. Estudis recents han demostrat que aquesta forma de maneig de l'aigua té més de 1.200 anys d'antiguitat a Espanya, existint sistemes molt semblants a Perú, les amunas, per a les que es donen cites de 1.400 anys.


En els dos anys de camí de la nostra xarxa i malgrat les enormes dificultats que està suposant la pandèmia, he de dir que els resultats aconseguits han superat les nostres expectatives. Hi ha molts països on aquestes tècniques ancestrals de maneig de l'aigua i el sòl es mantenen, sent desconegudes per la comunitat científica i pels planificadors. En altres països estan sent abandonades. La creació de potents grups de recerca en cada un dels països que participen en la nostra xarxa està ajudant a revertir la situació. D'altra banda, tots els grups de recerca ens han manifestat com a través de la col·laboració hem augmentat el nostre coneixement i la qualitat del nostre treball, com estem ajudant a reduir les inseguretats i a augmentar el nombre d'idees de qualitat. Un altre aspecte fonamental és el de la difusió. La nostra xarxa està fent d'altaveu dels treballs realitzats pels diferents grups d'investigació. Si volem que la nostra societat valori i protegeixi aquest llegat hem de investigar-ho i donar-lo a conèixer. En això estem.0 views0 comments