Eliminació Microbiana de Nitrats amb Aiguamolls de Tractament


S'ha publicat a Science of the Total Environment (volum 653 25 de febrer de 2019, pàgines 723-734), un nou article titulat "Eficàcia de l'eliminació microbiana de nitrats en aigües subterrànies contaminades per activitats agrícoles amb aiguamolls de tractament híbrids amb suro ".


Mobile treatment wetland in Lleida Plain for nitrate removal

Les pràctiques agrícoles han elevat el nivell de nutrients que arriben als aqüífers. A Europa, la contaminació per nitrats es considera una de les principals amenaces per a la qualitat de les aigües subterrànies a les àrees agrícoles. Els aiguamolls de tractament (TWs), també coneguts com aiguamolls construïts, s'utilitzen per al tractament d'aigües subterrànies en àrees amb una concentració important de compostos de nitrogen; l'eliminació total de nitrogen depèn del tipus i esquema d'operació. El subproducte de la indústria del suro ha mostrat clares propietats adsorbents per eliminar els contaminants orgànics.


El treball es centra en la caracterització de les comunitats microbianes involucrades en el procés d'eliminació de nitrat-nitrogen en aigües subterrànies contaminades per activitats agrícoles. El disseny experimental va permetre la comparació de l'eficiència de remoció de nitrats depenent del material del filtre, subproducte de suro o grava, utilitzat en dos TW híbrids (una cel·la de flux vertical seguida per una cel·la de flux subsuperficial horitzontal), instal·lat en àrees properes a dues parcel·les agrícoles irrigades a la zona plana de Lleida (Espanya).


Els resultats tant fisicoquímics com microbians van ser consistents i confirmen l'eficiència d'eliminació de nitrat utilitzant suro com a medi filtrant. Es va observar una eliminació superior (p = 0,0025) a l'aiguamoll de Bellvís amb suro en comparació amb el sistema de grava de Vilanova de la Barca, aconseguint una taxa d'eliminació del 80 al 99% en comparació amb el 5-46% , respectivament.


Pel que fa a la composició de la comunitat dels dos TW diferents, els microorganismes van ser principalment els relacionats amb el phylum Proteobacteria, i van incloure membres que es consideren actors clau en el cicle del nitrogen, com els oxidants d'amoníac i nitrit, així com desnitrificants. A més, el grup Bacteroidetes és un altre dels phylum abundants, els membres del qual estan implicats en els processos de desnitrificació. Alguns grups van demostrar prevaldre segons el tipus de medi (suro o grava); Firmicutes i Delta i Epsilonproteobacteria van tenir una abundància significativament major en el TW amb suro, mentre que Acidobacteria i Planctomyces van prevaldre a la grava.


Per tant, el suro podria ser un material alternatiu utilitzat en els aiguamolls de tractament per minimitzar l'impacte en el medi ambient causat per la contaminació de nitrogen en els cossos d'aigua subterrània.

Your personalized Share Link

Reagritech Project Video - Webpage


39 views0 comments