top of page

Life Reagritech: Reutilització d'escorrentia agrària i eliminació de nitrats

Updated: Sep 6, 2018


El projecte REAGRITECH (Regeneració i reutilització d'aigües d'escorrentia i drenatge en terrenys agrícoles mitjançant sistemes naturals de tractament d'aigües combinats) va ser aprovat el 2012 sota el 7è Programa Marc del programa LIFE, i s'ha desenvolupat de gener del 2013 fins al desembre de 2016.El programa LIFE és un instrument de finançament per donar suport a projectes centrats en la conservació de la natura i el medi ambient

Les pràctiques agrícoles han augmentat el seu rendiment de forma tan significativa mitjançant la intensificació dels mètodes de producció, com els cultius irrigats i l'aplicació de fertilitzants nitrogenats. Els impactes més significatius d'aquests mètodes són el consum d'aigua i una major càrrega de nutrients i pesticides en rius i aqüífers.


Entre el 50-80% del nitrogen present a l'aigua és produit per l'escorrentia agrària. Aquesta contaminació ha provocat un fort augment de les zones vulnerables per nitrats (amb concentracions de nitrat per sobre de 50 mg L-1). El 41,4% del territori de la UE27 ha estat declarat com a zona vulnerable per nitrats (Eurostat, 2006).


LA DISMINUCIÓ DEL CONSUM D'AIGUA PER A LA AGRICULTURA I LA MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES QUE LES ZONES VULNERABLES PER NITRATS TENEN EN EL MEDI AMBIENT SÓN ELS PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PROJECTE REAGRITECH.

Per tal de minimitzar aquests impactes, es va dissenyar un sistema pilot demostratiu que combina dues tecnologies naturals de tractament d'aigua adequades: aiguamolls construïts i franges de vegetació o "buffer strips", combinació dissenyada per optimitzar l'eficiència per eliminar contaminants químics de l'escorrentia agrícola. Per disminuir la contaminació difusa dels fertilitzants nitrogenats, un 100% dels efluents tractats es tornaran a circular a la zona humida construïda; posteriorment es reutilitzarà per a reg de cultiu o s'incorporarà al llit del riu o es recarregarà l'aqüífer a la zona.


El sistema de tractament combinat pretén reduir la contaminació dels nitrats i pesticides en les aigües superficials i subterrànies associades a activitats agrícoles, però també aportarà beneficis a les àrees afectades per l'agricultura, ja que permetrà la recuperació, la restauració i l'ampliació de la zona ocupada per riberes i els ecosistemes aquàtics, reduint així l'eutrofització de les aigües superficials, afavorint la proliferació d'espècies autòctones.


El sistema també permetrà avançar en la millora de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, especialment en aquelles zones declarades com a vulnerables per la Directiva Marc de l'Aigua (DMA).L'OBJECTIU DEL DISSENY ES OBTENIR EFLUENTS AMB UNA REDUCCIÓ DEL 95% DE LA CONTAMINACIÓ ORGÀNICA (BDO5) I UNA DISMINUCIÓ DEL 50% DEL CONTINGUT DE NITROGEN.

21 views0 comments

Comentarios


bottom of page